Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Emnetilbud

MINA tilbyr undervisning i følgende emner studieåret 2018/2019.

Emne-
kode
 EmnenavnEngStudie-
poeng
Undervisnings-
periode
 Ansvarlig
Emner i bioetikk:
BIO340 Bioetikke5          D.H.Oughton
Emner i botanikk:
BOT100 Plantediversitet5      V   Y.Gauslaa
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi5  H       Y.Gauslaa
BOT230 Planteøkologi og diversitet10  H       M.Ohlson
BOT240 Økofysiologi hos plantere10      V   K.A.Solhaug
BOT270 Kartlegging av natur10  H       K.Klanderud
BOT340 Fotobiologie10  H       K.A.Solhaug
Emner i økologi:
ECOL100 Grunnleggende økologi5      V   M.Ohlson
ECOL200 Generell økologiE10      V   E.Aschehoug
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgaveE5      V   E.Aschehoug
ECOL300 Naturvitenskapelig metodeE5      V   D.Sheil
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringerE10  H       M.Ohlson
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskogE5  H       T.Haugaasen
ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltningE5  H       R.Bischof
ECOL350 RestaureringsøkologiE5  H       J.E.Colman
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøerE10      V   S.Schneider
Emner i forstentomologi og -patologi:
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær5          P.Krokene
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen5  H       P.Krokene
Emner i miljøkjemi og økotoksikologi:
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologiE10      V   H.-C.Teien
FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgaveE15      V   H.-C.Teien
FMI312 Human miljøkjemiE10  H       Y.Thomassen
FMI330 Effekt og biomarkørmetoder i toksikologie5          K.-E.Tollefsen
Emner i fornybar energi:
FORN100 Energi, miljø og samfunn10  H       T.Martinsen
FORN200 Energisystemer og teknologi10  H       E.Trømborg
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer10      V   O.J.Hanssen
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder5      V   T.Bolkesjø
FORN240 Energidistribusjon og lagringssystemerE5          M.S.Adaramola
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger10  H       B.Sønju-Moltzau
FORN310 Bioenergi10      V   P.K.Rørstad
FORN330 Analyser av fornybare energisystemerE10  H       T.Martinsen
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser5  H       O.J.Hanssen
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsningerE10  H       M.S.Adaramola
FORN400 Prosjektledelse for ph.d-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidaterE2  H   V   A.Stavne
Emner i genetikk:
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitetE10  H       M.Heun
Emner i geologi:
GEO100 Geologi10  H       M.Henriksen
GEO210 Kvartærgeologi10      V   M.Henriksen
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs5          M.Henriksen
GEO220 HydrogeologiE10      V   H.French
GEO221 Hydrogeologi - feltkursE5          H.French
GEO300 Videregående hydrogeologie10      V   H.French
GEO310 Paleomiljø og klimaendringere10  H       M.Henriksen
Emner i birøkt:
HFX208 Birøkt5          B.S.Dahle
Emner i jord:
JORD101 Jordlære5  H       L.T.Strand
JORD160 Introduksjon om jord5          T.Børresen
JORD200 Jord, vegetasjon og landskapE10  H       L.T.Strand
JORD210 Jord: GIS og dynamisk modelleringE10      V   J.Mulder
JORD212 Jordanalyse5  H       T.Krogstad
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyserE5          Å.R.Almås
JORD230 Jord som vekstmedium15  H       T.A.Sogn
JORD231 Gjødslingsplanlegging5          T.Krogstad
JORD310 Globale og lokale forurensninger i jord og miljø10      V   J.Mulder
Emner i uorganisk kjemi og radiokjemi:
KJM120 Uorganisk kjemi10      V   D.H.Oughton
KJM240 Analytisk kjemi10  H       E.Gjengedal
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse10  H       E.Gjengedal
KJM350 Radiokjemie10  H       L.Skipperud
KJM351 Eksperimentell radioøkologiE10      V   O.C.Lind
KJM352 Stråling og stråleverne5  H       L.Skipperud
KJM353 RadioøkologiE5          O.C.Lind
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisikoE10          D.H.Oughton
Emner i miljø og naturressurser:
MINA100 Energi, miljø og naturressurser10  H       V.Martinsen
MINA200 Forurensning - miljø10  H       T.A.Sogn
MINA300 Biogeokjemi, globale endringerE10      V   J.Mulder
MINA410 Økologi og radiobiologiE5          D.H.Oughton
Emner i naturforvaltning:
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning10  H   V   K.Eldegard
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur5          A.Sverdrup-Thygeson
NATF230 Viltbiologi og forvaltning15  H       L.E.Loe
NATF240 Fiskeforvaltning10      V   T.Haugen
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse10      V   P.K.Rørstad
NATF300 BevaringsbiologiE5          A.Sverdrup-Thygeson
NATF301 Praktisk naturforvaltning5  H       R.M.Jacobsen
NATF302 Norsk naturforvaltning5          O.-G.Støen
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltningE10      V   T.Haugaasen
NATF330 Viltforvaltnig10  H       L.E.Loe
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk10  H       T.Haugen
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og viltE5      V   S.Steyaert
Emner i agronomiske produksjonssystemer:
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemere15  H       M.A.Bleken
Emner i naturbasert reiseliv:
REIS200 ReiselivE5  H       S.Stensland
REIS202 Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv10  H       S.Stensland
REIS210 Naturveiledning5          P.Fredman
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv5  H       J.V.Haukeland
REIS300 Naturbasert reiselivE10  H       P.Fredman
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning5      V   J.V.Haukeland
Emner i ressursøkonomi og planleggingslære:
RØP320 Skogbiometri5  H       E.Næsset
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning10  H       H.F.Hoen
Emner i skogforvaltning:
SKOG100 Skogforvaltning10  H       L.Nybakken
SKOG101 Skogteknologi5          J.Bjerketvedt
SKOG102 Innføring i skogforvaltning5  H       L.Nybakken
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon5      V   L.Nybakken
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging5  H       E.Næsset
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi5      V   A.Q.Nyrud
SKOG220 Skogbehandling10  H       L.Nybakken
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10      V   P.K.Rørstad
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk10      V   J.Bjerketvedt
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10          T.Eid
SKOG300 Skogplanlegging10  H       T.Eid
SKOG302 Flerbruk i skog10  H       H.F.Hoen
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon10  H       A.Brunner
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II10  H       D.Fjeld
Emner i skogskjøtsel:
SKS300 SkogøkologiE10      V   L.Nybakken
Emner i bærekraftige VA-systemer:
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemerE10  H       P.D.Jenssen
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndteringE5          P.D.Jenssen
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyningE5  H       P.D.Jenssen
Emner i treteknologi:
TRE200 Treteknologi I5          G.I.Vestøl
TRE210 Trelastindustri10  H       A.Q.Nyrud
TRE300 Treteknologi15      V   O.Høibø
Emner i limnologi og hydrologi:
VANN200 Hydrologie10      V   N.-O.Kitterød
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi10  H       T.Rohrlack
VANN211 Limnologiske metoder5          G.Riise
VANN220 Vannressurser og vannforsyning5      V   G.Riise
VANN300 Vannforurensning Ie15  H       G.Riise
VANN301 Vannforurensning II5          S.Haaland
VANN311 Feltkurs i alpin limnologie5  H       T.Rohrlack
Emner i zoologi:
ZOOL100 Generell zoologi5  H       S.Dale
ZOOL210 Virveldyr10      V   R.Steen
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr5      V   T.Birkemoe
ZOOL240 Videregående entomologi10  H       N.Trandem
ZOOL250 Atferdsøkologi10      V   S.Dale
ZOOL300 Økologisk entomologie10  H       T.Birkemoe
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologie10  H       R.Steen
  
Denne oversikten gjelder bare for studieåret 2018/2019. Det er mulig å se tilbudet for:

· Studieår 2021/2022
(Forbehold om endringer)

· Studieår 2020/2021

· Studieår 2019/2020

· Studieår 2018/2019

· Studieår 2017/2018

· Studieår 2016/2017

· Studieår 2015/2016

· Studieår 2014/2015

· Studieår 2013/2014

· Studieår 2012/2013

· Studieår 2011/2012

· Studieår 2010/2011

· Studieår 2009/2010

· Studieår 2008/2009

· Studieår 2007/2008

Antall emner: 119

Undervisningsåret deles i fem perioder:

Undervisningsspråket er angit i rødt; E engelsk, e engelsk ved behov, ellers norsk.

Undervisningsperioden til det enkelte emne er visualisert i tabellen over.
Sort markerer emner som blir gitt hvert år.
Grå markerer emner som bare blir gitt ved behov.
Grønn markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, og som blir gitt i inneværende studieår.
Rød markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, men som ikke blir gitt i inneværende studieår.

Inst.
M
N
Sem.
Aug
Høs
Jan
Vår
Jun