Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Emnetilbud

MINA tilbyr undervisning i følgende emner studieåret 2023/2024.

Emne-
kode
 EmnenavnEngStudie-
poeng
Undervisnings-
periode
2023/2024
  Ansvarlig
Emner i botanikk:
BOT100 Plantediversitet5      V    Olsen, Siri Lie
BOT210 Sopp, lav og mose – økologi og artskunnskap10  H        Olsen, Siri Lie
BOT230 Planteøkologi og diversitet10  H        Ohlson, Mikael
BOT240 Økofysiologi hos planterE10      V    Solhaug, Knut Asbjørn
BOT270 Kartlegging av natur10  H        Klanderud, Kari
BOT340 FotobiologiE10  H        Solhaug, Knut Asbjørn
Emner i økologi:
ECOL100 Grunnleggende økologi5      V    Steen, Ronny
ECOL200 Generell økologiE10      V    Aschehoug, Erik
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgaveE5      V    Aschehoug, Erik
ECOL302 Økologisk forskningE5           Chavarie, Louise
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringerE5  H        Schowanek, Simon
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskogE5  H        Haugaasen, Torbjørn
ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltningE5  H        Bischof, Richard
ECOL350 RestaureringsøkologiE5      V    Colman, Jonathan E.
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøerE10      V    Schneider, Susanne
Emner i miljøkjemi og økotoksikologi:
FMI210 Generell miljøtoksikologie10      V    Brede, Dag Anders
FMI310 Miljøgifter og økotoksikologiE10      V    Teien, Hans-Christian
FMI312 Human miljøkjemiE10  H        Graff, Pål
Emner i fornybar energi:
FORNY100 Energi, miljø og samfunn10  H        Martinsen, Thomas
FORNY150 Investeringsanalyse av energiprosjekter5      V    Linnerud, Kristin
FORNY200 Fornybare energikilder og -teknologier10  H        Holden, Erling
FORNY210 Bioenergi - teknologi og verdikjeder5      V    Trømborg, Erik
FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer10      V    Raadal, Hanne Lerche
FORNY230 Energimarkeder og virkemidler5      V    Jåstad, Eirik Ogner
FORNY240 Energidistribusjon og lagringssystemerE5      V    Adaramola, Muyiwa Samuel
FORNY260 Energibruk og energisystemanalyseE5           Zeyringer, Marianne
FORNY300 Vind- og vannkraft – ressurs, teknologi og energi10  H        Holden, Erling
FORNY305 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsningerE10      V    Adaramola, Muyiwa Samuel
FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft5      V    Rørstad, Per Kr.
FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser5  H        Raadal, Hanne Lerche
FORNY360 Analyser av fornybare energisystemerE10  H        Martinsen, Thomas
FORNY370 Arbeidslivserfaring i fornybar energi10      V    Trømborg, Erik
Emner i geologi:
GEO100 Geologi10  H        Huizenga, Jan Marten
GEO210 Kvartærgeologi10      V    Henriksen, Mona
GEO220 HydrogeologiE10      V    French, Helen
GEO250 Jord og geologi i landskapet5           Henriksen, Mona
GEO300 Videregående hydrogeologie10  H        French, Helen
GEO310 Paleomiljø og klimaendringere10  H        Pearce, Danni
GEO320 Hydrogeologi - feltkursE5           French, Helen
Emner i jord:
JORD100 Jordlære5  H        Strand, Line Tau
JORD160 Introduksjon om jord5           Eich-Greatorex, Susanne
JORD200 Jord, vegetasjon og landskapE10  H        Nemes, Attila
JORD210 Dynamisk modellering i jord-plante-atmosfære systemetE10  H        Nemes, Attila
JORD212 Jordanalyse5      V    Krogstad, Tore
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyserE5           Almås, Åsgeir R.
JORD230 Jord som vekstmedium15  H        Sogn, Trine Aulstad
JORD231 Gjødslingsplanlegging5           Krogstad, Tore
JORD310 Jordforurensning og bærekraftE10      V    Almås, Åsgeir R.
JORD330 Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressursere10  H        Eich-Greatorex, Susanne
Emner i uorganisk kjemi og radiokjemi:
KJM120 Uorganisk kjemi10      V    Oughton, Deborah Helen
KJM220 Vannkjemi10  H        Teien, Hans-Christian
KJM240 Analytisk kjemi10  H        Gjengedal, Elin
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse10  H        Gjengedal, Elin
KJM350 Radiokjemie10  H        Skipperud, Lindis
KJM351 Eksperimentell radioøkologiE10      V    Lind, Ole Christian
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisikoE10           Oughton, Deborah Helen
Emner i miljøvitenskap:
MILJØ100 Innføring i miljøvitenskap10  H        Martinsen, Vegard
MILJØ200 Forurensning og miljø10  H        Sogn, Trine Aulstad
MILJØ210 Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltningE10  H        Vermaat, Jan
MILJØ300 Globale miljøendringer og jordsystemetE10      V    Mulder, Jan
MILJØ302 Miljøvitenskape5           Dörsch, Peter
MILJØ370 Arbeidslivserfaring i miljøvitenskap10/15  H   V    Lind, Ole Christian
MILJØ410 Økologi og radiobiologiE5           Oughton, Deborah Helen
Tverrfaglige og metodiske emner:
MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyse10      V    Rørstad, Per Kr.
MINA305 Fjernmåling i skog- og naturforvaltninge5  H        Ørka, Hans Ole
MINA310 Naturvitenskapelig metodeE5      V    Brede, Dag Anders
MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning10      V    Stensland, Stian
MINA320 Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft5  H        Anjum, Rani Lill
MINA321 Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft - engelsk versjonE5           Anjum, Rani Lill
MINA330 Prosjektøkonomi for fornybar energi og skogbruk10  H        Linnerud, Kristin
MINA340 Bioetikke5           Oughton, Deborah Helen
Emner i naturforvaltning:
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning10  H   V    Steen, Ronny
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur5           Trondrud, Monica
NATF230 Viltbiologi og forvaltning15  H        Loe, Leif Egil
NATF240 Fiskeøkologi forvaltning10      V    Haugen, Thrond
NATF300 BevaringsbiologiE5  H        Norkute, Milda
NATF301 Praktisk naturforvaltning5  H        Steen, Ronny
NATF302 Norsk naturforvaltning5           Støen, Ole-Gunnar
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltningE10      V    Luypaert, Thomas
NATF330 Viltforvaltnig10  H        Loe, Leif Egil
NATF340 Fiskeforvaltning10  H        Haugen, Thrond
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og viltE5      V    Moe, Stein R.
NATF370 Arbeidslivserfaring i økologi og naturforvaltning10      V    Steen, Ronny
Emner i naturbasert reiseliv:
REIS200 ReiselivE5  H        Dybsand, Nikoline
REIS202 Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv15  H        Stensland, Stian
REIS210 Naturveiledning5           Fredman, Peter
REIS300 Naturbasert reiselivE10  H        Stensland, Stian
REIS320 Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder5      V    Aas, Øystein
REIS370 Arbeidslivserfaring i naturbasert reiseliv10      V    Aas, Øystein
Emner i skogforvaltning:
SKOG100 Skogforvaltning10  H        Nybakken, Line
SKOG101 Skogteknologi5           Bjerketvedt, Jan
SKOG102 Innføring i skogforvaltning5  H        Nybakken, Line
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon5      V    Asplund, Johan
SKOG201 Sykdommer og skadedyr på trær5           Børja, Isabella
SKOG202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen5  H        Krokene, Paal
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging5      V    Bollandsås, Ole Martin
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi5      V    Nyrud, Anders Qvale
SKOG220 Skogbehandling10  H        Brunner, Andreas
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10      V    Kallio, Maarit
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk10      V    Bjerketvedt, Jan
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10           Eid, Tron
SKOG300 Skogplanlegging10  H        Eid, Tron
SKOG302 Flerbruk og flerbruksplanlegging i skog10  H        Trømborg, Erik
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon10  H        Brunner, Andreas
SKOG304 SkogøkologiE10      V    Nybakken, Line
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging5  H        Næsset, Erik
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II10  H        Fjeld, Dag
SKOG370 Arbeidslivserfaring i skogfag10      V    Nyrud, Anders Qvale
Emner i treteknologi:
TRE200 Treteknologi I5           Vestøl, Geir Isak
TRE210 Trelastindustri10  H        Nyrud, Anders Qvale
TRE300 Treteknologi15      V    Høibø, Olav
Emner i limnologi og hydrologi:
VANN200 Hydrologi10      V    Kitterød, Nils-Otto
VANN210 Ferskvannsøkologi10  H        Rohrlack, Thomas
VANN211 Limnologiske metoder5           Riise, Gunnhild
VANN220 Vannressurser og vannforsyning5      V    Riise, Gunnhild
VANN300 Vannforurensninge10  H        Riise, Gunnhild
VANN310 Tiltaksplanlegging i vannforvaltninge10      V    Haaland, Ståle
Emner i zoologi:
ZOOL100 Generell zoologi5  H        Dale, Svein
ZOOL210 Virveldyr10      V    Steen, Ronny
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr5      V    Jacobsen, Rannveig M.
ZOOL240 Videregående entomologi10  H        Jacobsen, Rannveig M.
ZOOL250 Atferdsøkologi10      V    Dale, Svein
ZOOL300 Økologisk entomologiE10  H        Lunde, Lisa Fagerli
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologiE10  H        Chavarie, Louise
  
Denne oversikten gjelder bare for studieåret 2023/2024. Det er mulig å se tilbudet for:

· Studieår 2025/2026
(Forbehold om endringer)

· Studieår 2024/2025
(Forbehold om endringer)

· Studieår 2023/2024 *

· Studieår 2022/2023

· Studieår 2021/2022

· Studieår 2020/2021

· Studieår 2019/2020

· Studieår 2018/2019

· Studieår 2017/2018

· Studieår 2016/2017

· Studieår 2015/2016

· Studieår 2014/2015

· Studieår 2013/2014

· Studieår 2012/2013

· Studieår 2011/2012

· Studieår 2010/2011

· Studieår 2009/2010

· Studieår 2008/2009

· Studieår 2007/2008

Antall emner: 124

Undervisningsspråket er angitt i rødt; E engelsk, e engelsk ved behov, ellers norsk.

Undervisningsåret deles i fem perioder:

Undervisningsperioden til det enkelte emne er visualisert i tabellen over.
Sort markerer emner som blir gitt hvert år.
Grå markerer emner som bare blir gitt ved behov.
Grønn markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, og som blir gitt i inneværende studieår.
Rød markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, men som ikke blir gitt i inneværende studieår.

Inst.
M
N
Sem.
Aug
Høs
Jan
Vår
Jun