UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.2.2008
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Olav Hjeljord
- Viltet - biologi og forvaltning

Viltet - biologi og forvaltning
2008
Tun Forlag AS, Oslo
ISBN 978-82-529-3140-2

Innbundet
352 sider

Her presenterer Olav Hjeljord kunnskap og innsikt om viltet i Norden, samlet inn gjennom mer enn 30 år som lærer og forsker i viltbiologi og viltforvaltning. Boka er basisbok for studier i viltbiologi og viltforvaltning. Samtidig er den holdt i en populærvitenskapelig stil som passer for både jegere og friluftsfolk. Boka er delt i tre hoveddeler:

  • I den første delen kan du lese om genetikk, arv, ernæring, beite, atferd og populasjonsdynamikk.
  • I den andre delen presenteres sentrale artsgrupper i norsk viltforvaltning, som smågnagere, hjortedyr, mårdyr, hare, bever, rev, ulv, bjørn, gaupe, skogsfugl, rype, andefugl, sjøfugl, kråkefugl og rovfugl.
  • Den sisten delen dreier seg om forvaltning av viltartene. Her diskuteres utfordringer knyttet til endring og reduksjon av leveområder, forstyrrelser i leveområder, problemer knyttet til beite og beiting, utfordringer knyttet til jaktutøvelse, beskatning og rovviltkontroll.
Forfatter Olav Hjeljord ga i 1980 ut boka Viltbiologi på Landbruksforlaget. Den har vært en liten «bibel» på området, l dag har Hjeljord hovedansvaret for undervisningen i viltforvaltning ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Han er født i Tinn i 1941, og er utdannet forstkandidat. Utdannelse i viltbiologi og viltforvaltning har han fra University of Alaska. Som viltforsker har Hjeljord arbeidet med et vidt spekter av arter: fjellgeit i Alaska, villrein på Svalbard, rådyr i kulturlandskapet i Østfold og som tema for sin dr. grad, elgens beiteøkologi i ulike regioner av Sør Norge. De siste 10-15 årene har Hjeljord viet mye av sin tid til sammenlignende studier av skogsfugl i russisk urskog og norsk produksjonsskog.

Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)