UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Sigmund Hågvar og Hans A. Støen
- Grønn velferd

Grønn velferd
1996
Kommuneforlaget, Oslo
ISBN 82-446-0186-8

Heftet
133 sider
Pris: Kr. 218

Vårt behov for naturkontakt - Fra bypark til villmarksopplevelse.
Nyere undersøkelser fra USA, Sverige og Norge bekrefter det som mange spontant føler: Naturkontakt har stor mentalhygienisk verdi og gir god rekreasjon fra hverdagens mas. Men ikke bare er det viktig å bevare villmark - også nær-natur inntil boligfeltene, hundremeterskoger inne i bebyggelsen, parker i byene og trær i gatene må tas vare på. Ja, selv vindusutsikten kan ha positiv mental betydning.

Forfatterne oppsummerer dagens kunnskap under to ulike vinklinger: For det første psykologisk, idet naturkontakt fremmer trivsel og skaper overskudd. For det andre humanøkologisk, idet mennesket er oppstått i naturen selv. Vi er bygd for allsidig kroppslig utfoldelse, og har et sett med sanser som gjør oss i stand til å leve i tett kontakt med naturen. Vi har utholdenhet og stedsans, og et sett med arveegenskaper som er så godt som identiske med steinaldermenneskets. Er det rart vi trives i naturen?

Flere andre publikasjoner viser HVORDAN vi rent teknisk kan legge til rette for en bedre grønnstruktur i nærmiljøet, og bidra til en "Grønn velferd" (bl.a DN-håndbok 6/1994). Denne boka viser HVORFOR naturkontakt er så grunnleggende verdifullt for oss. Boka er særlig ment som en inspirasjonskilde og veileder for kommunale politikere og arealplanleggere, men kan også leses med utbytte fra mange synsvinkler - naturvern, naturopplevelse, menneskesinnet eller menneskets utvikling. Stoffet burde ha allmenn interesse, fordi det angår oss alle.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)