UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 19.2.2007
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Lars Helge Frivold
- Trær i naturlandskapet

Trær i naturlandskapet
1994
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-1651-1

Innbundet
224 sider
Pris: Kr. 398Det vanligste tiltaket ved etablering av skog på tidligere innmark har vært planting av gran. Det er mindre erfaring med løvtrær, selv om bjørk er plantet en del i det siste. Trær i kulturtandskapet omtaler 22 innenlandske og et utvalg utenlandske treslag. For hvert treslag tar boka for seg utbredelse, vekstkrav, rotutvikling og høydevekst, foryngelse, skjøtsel, sykdommer og skader, virkesegenskaper og andre funksjoner.

Ved valg av treslag på mark som har vært dyrka, må risikoen for skader på grunn av konkurrerende vegetasjon og beiting av vilt og husdyr vurderes grundig. Jordbunnsforholdene er også uvante. For å minske skaderisikoen og fylle skogens funksjoner som råstoffprodusent, vern om biologisk mangfold og rekreasjonskilde anbefales et naturnært treslagsvalg.

Planting er kostbart. Såing eller tilrettelegging for naturlig oppkomst kan være aktuelle alternativer. Naturlig gjengroing med trær tar årtier uten hjelpetiltak.

Boka inneholder også kapitler om juletre- og pyntegrøntproduksjon og om energiskog.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)