UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 28.11.2005
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Knut Solbraa
- Skogskjøtsel

Skogskjøtsel
2001
GAN Forlag, Oslo
ISBN 82-492-0201-5

Heftet
210 sider
Pris: Kr. 314


Boken gir først et kort, historisk tilbakeblikk på nordmenns bruk av skog gjennom tidene. Deretter blir det diskutert hva skog egentlig består av og hvilke funksjoner skogen har i et moderne samfunn. På bakgrunn av forskjellige inndelingskriterier, går forfatteren igjennom vern av nøkkelbiotoper og skjøtsel av vernskog, rekreasjonsskog og av de arealene som hovedsakelig skal produsere tømmer. Vanlige skader på trær blir beskrevet med anvisning av mottiltak der slike er mulige. Til slutt gis det en oversikt over de viktigste norske og innførte treslagene vi kan finne i skogene våre.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)