NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Thrond Haugen

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 28.09.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Thrond Haugen
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S246, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: thrond.haugen@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 76
Fagområde:
Fiske- og fiskeribiologi, habitatbruk, populasjonsdynamikk, mikroevolusjon, populasjonsstrukturering, forvaltningsøkologi, menneskeskapte miljøstressorer, klimaeffekter, statistikk og modellering.

Forskning:
Arbeider i de fleste sammenhenger i skjæringspunktet mellom evolusjon og økologi og er opptatt av hvordan fisk i både saltvann og ferskvann tilpasser seg menneskeskapte påvirkninger som for eksempel fiske og habitatendringer. Jeg arbeider også med klimaendringsproblemstillinger der jeg studerer lokale tilpasninger, atferd/habitatbruk og endringer på fiskesamfunnsnivå. I det siste har jeg vinklet en større del av forskninga mi mot samspillet mellom fisken og fiskerne der målet er å finne gode forvaltningsmodeller som både ivaretar fiskernes verdier og beskytter fisken mot uønskede effekter av høsting. I all min forskning er jeg prosessorientert og på jakt etter å identifisere og kvantifisere effekter av prosessene som driver både evolusjonære så vel som økologiske fenomener.
Pågående forskningsprosjekter:
 • Vandringer og livshistorier hos laksefisk i fragmenterte bekker og småelver ((sjø)aure, laks, bekkerøye)
 • Effekter av klima på populasjonsdynamikk og livshistorie hos aure i Norge
 • Romlig og tidsmessig dynamikk i pelagiske ferskvannsfiskesamfunn
 • Kombinert effekt av fiske og klima: hvordan vil aure tilpasse seg?
 • Sesongmessig og romlig arealbruk hos fisk og fiskere i Indre Oslofjord: er det overlappende hot-spots?
 • Betydningen av fritidsfiske i indre Oslofjord
 • Struktur, vandring og populasjonsstørrelse hos torsk i indre Oslofjord
 • Klimaeffekter på lokale tilpasninger og populasjonsstrukturering hos harr
 • Kan man bruke aure som vannkvalitetsindikator i elvesystemer som er leirepåvirket?
 • Biomanipulering som tiltak for å bringe eutrofierte innsjøer til god økologisk status

Ph.d. hovedveileder for:
 • Kate Hawley
       Menneskelig påvirkning på vandringsmønster hos sjøørret
 • Atle Rustadbakken

Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
 • NATF100 - Innføringskurs i naturforvaltning
 • REIS202 - Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv

      

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås